ข้อมูลผู้สอน

พี่มุ


Line

ID: muitsfriday หรือ 0851136916
ผู้สอนอาจจะตอบกลับช้าเนื่องจากติดงานสอนหรืออยู่ในเวลางานอยู่ แต่จะรีบตอบกลับเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

โทร

085-113-6916
กรุณาติดต่อทาง LINE ก่อน เนื่องจากผู้สอนอาจจะติดสอนหรืออยู่ในเวลางาน อาจจะไม่สะดวกรับโทรศัพท์ในบางครั้ง

Facebook

muitsfriday

จบปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไมเนอร์ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คอร์สเรียนทั้งหมด

Mathematics

Foundation Of Mathematics (รากฐานคริตศาสตร์ หรือ เจนแมท)

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ข้อความ หลักการอุปนัย กราฟ ภาคตัดกรวย อนุกรม

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Discrete Mathematics (ดิสครีท แมท)

คณิตศาสตร์บนโดเมนจำนวนเต็ม เซ็ต เลขฐาน การนับเบื่องต้น ความสำพันธ์เวียนเกิดและฟังก์ชั่นก่อกำเนิด กราฟ บูลีนสวิตซ์ กรุป

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Calculus 1

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันต์ และการประยุกต์

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Calculus 2

ลิมิต ทฤษฎีของโลปิตาล เทคนิกการหาค่าปริพันธ์ (เปลี่ยนตัวแปร บายพาส ตรีโกณ สามเหลี่ยม แยกส่วนย่อย) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การลู่เข้าของอนุกรม ระบบเชิงขั้ว

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Elementary Logic and Set Theory (ลอจิก , เซตทีโอรี่)

การพิสูจน์ข้อความ ตัวบ่งปริมาณ ทฤษฎีบทของเซ็ต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Abstract Algebra

พีชคณิตนามอธรรม กรุป อาบีเลียนกรุป เซมิกรุป กรุปวัฏจักร ริง ฟีลด์

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Linear Algebra (ลิเนี่ย / มีเนื้อหาประยุกต์ให้ด้วยถ้าต้องการ)

พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์พิเศษต่างๆ การลดรูปของเกาซ์ ความเป็นอิสระเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงอนุพัธ์ ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เมทริกซ์ทะแยงมุมได้ เวกเตอร์สเปซ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Numerical Analysis (นิวเมอฯ)

การหาคำตอบของสมการด้วยวิธีปกติ การหาคำตบของสมการ1ตัวแปรด้วยวิธีเชิงตัวเลข สมการสองตัวแปร สมการหลายตัวแปร การประมาณค่าในช่วง การประมาณฟังก์ชัน แยกUL การหาคำตอบของระบบสมการ และระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Function Of Complex Variables (คอมเพล็ก)

พีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รูปแบบเชิงขั้ว ความต่อเนื่อง ลิมิต ทฤษฎีบทของโคชี อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลวงปิด แอนนูลัส เรซิดิวส์ อนุกรมกำลัง การประยุกต์อินทิกรัลฟังก์ชันต่างๆ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Probability ความน่าจะเป็น

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การนับเบื่องต้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การหาความน่าจะเป็นของฟังก์ชันแบบต่างๆ ค่าคาดหวัง โมเมนต์ โมเมนต์เจนเนอเรตติ้งฟังก์ชัน ฟังก์ชันของความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสองตัวแปร

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Elementary Computational Theory , Autometa (ออโต, ทฤษฎีการคำนวณ)

เครื่องจักรสถานะจำกัด FA DFA NFA ทฤษฎีบทปั้มปิง Regular language , Context-free Gramma พุชดาวน์ออโตเมต้า ทัวริ่งแมชชีน

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Information Retrieval and Document Indexing

เทคนิกการทำ Search Engine, หลักกาตัดคำ คำหยุด รากคำ, การ index เอกสาร, พีชคณิตของเมทิกซ์เพื่อการค้นหาเอกสาร, ตัวอย่างประยุกต์, การเรียงลำดับเอกสาร (เนื่องจากวิชานี้มักมากับโปรเจค ดังนั้นจึงรับสอน ให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำ (ไม่รับทำให้))

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Mathematical Analysis (แมทอนา คณิตวิเคราะห์)

การพิสูจน์แบบต่างๆ ทฤษฎีบทจำนวนเต็ม ทฤษฎีบทจำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีบทโทโพโลจี้ ทฤษฎีบทลำดับ ทฤษฎีบทความต่อเนื่อง ทฤษฎีบทลิมิต ค่าสูงสุด ตำสุด การลู่เข้า ทฤษฎีบทปรพันธ์แบบรีมันต์ ทฤษฎีบทปริพันธ์

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด