คอร์สเรียนทั้งหมด

Mathematics

Foundation Of Mathematics (รากฐานคริตศาสตร์ หรือ เจนแมท)

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ข้อความ หลักการอุปนัย กราฟ ภาคตัดกรวย อนุกรม

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Discrete Mathematics (ดิสครีท แมท)

คณิตศาสตร์บนโดเมนจำนวนเต็ม เซ็ต เลขฐาน การนับเบื่องต้น ความสำพันธ์เวียนเกิดและฟังก์ชั่นก่อกำเนิด กราฟ บูลีนสวิตซ์ กรุป

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Calculus 1

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันต์ และการประยุกต์

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Calculus 2

ลิมิต ทฤษฎีของโลปิตาล เทคนิกการหาค่าปริพันธ์ (เปลี่ยนตัวแปร บายพาส ตรีโกณ สามเหลี่ยม แยกส่วนย่อย) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การลู่เข้าของอนุกรม ระบบเชิงขั้ว

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Elementary Logic and Set Theory (ลอจิก , เซตทีโอรี่)

การพิสูจน์ข้อความ ตัวบ่งปริมาณ ทฤษฎีบทของเซ็ต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Abstract Algebra

พีชคณิตนามอธรรม กรุป อาบีเลียนกรุป เซมิกรุป กรุปวัฏจักร ริง ฟีลด์

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Linear Algebra (ลิเนี่ย / มีเนื้อหาประยุกต์ให้ด้วยถ้าต้องการ)

พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์พิเศษต่างๆ การลดรูปของเกาซ์ ความเป็นอิสระเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงอนุพัธ์ ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เมทริกซ์ทะแยงมุมได้ เวกเตอร์สเปซ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Numerical Analysis (นิวเมอฯ)

การหาคำตอบของสมการด้วยวิธีปกติ การหาคำตบของสมการ1ตัวแปรด้วยวิธีเชิงตัวเลข สมการสองตัวแปร สมการหลายตัวแปร การประมาณค่าในช่วง การประมาณฟังก์ชัน แยกUL การหาคำตอบของระบบสมการ และระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Function Of Complex Variables (คอมเพล็ก)

พีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รูปแบบเชิงขั้ว ความต่อเนื่อง ลิมิต ทฤษฎีบทของโคชี อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลวงปิด แอนนูลัส เรซิดิวส์ อนุกรมกำลัง การประยุกต์อินทิกรัลฟังก์ชันต่างๆ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Probability ความน่าจะเป็น

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การนับเบื่องต้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การหาความน่าจะเป็นของฟังก์ชันแบบต่างๆ ค่าคาดหวัง โมเมนต์ โมเมนต์เจนเนอเรตติ้งฟังก์ชัน ฟังก์ชันของความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสองตัวแปร

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Elementary Computational Theory , Autometa (ออโต, ทฤษฎีการคำนวณ)

เครื่องจักรสถานะจำกัด FA DFA NFA ทฤษฎีบทปั้มปิง Regular language , Context-free Gramma พุชดาวน์ออโตเมต้า ทัวริ่งแมชชีน

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Information Retrieval and Document Indexing

เทคนิกการทำ Search Engine, หลักกาตัดคำ คำหยุด รากคำ, การ index เอกสาร, พีชคณิตของเมทิกซ์เพื่อการค้นหาเอกสาร, ตัวอย่างประยุกต์, การเรียงลำดับเอกสาร (เนื่องจากวิชานี้มักมากับโปรเจค ดังนั้นจึงรับสอน ให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำ (ไม่รับทำให้))

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Mathematical Analysis (แมทอนา คณิตวิเคราะห์)

การพิสูจน์แบบต่างๆ ทฤษฎีบทจำนวนเต็ม ทฤษฎีบทจำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีบทโทโพโลจี้ ทฤษฎีบทลำดับ ทฤษฎีบทความต่อเนื่อง ทฤษฎีบทลิมิต ค่าสูงสุด ตำสุด การลู่เข้า ทฤษฎีบทปรพันธ์แบบรีมันต์ ทฤษฎีบทปริพันธ์

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด

เรียนสด
กลุ่ม / ตัวต่อตัว

เรียนสดกันตัวต่อตัว เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนสด น้องที่เรียนแล้วไม่เข้าใจ ต้องการตามบทเรียนให้ทัน ติวเตรียมสอบหรือทำโปรเจคส่ง รายละเอียด

เรียนสดแบบออนไลน์
กลุ่ม / ตัวต่อตัว

เหมือนกับคอร์สเรียนสดตัวต่อตัว แต่จะเป็นการเรียนออนไลน์แทน เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไม่สะดวก อยู่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ รายละเอียด

คอร์สวีดีโอออนไลน์
On Demand

คอร์สบทเรียนแบบดูวีดีโอผ่านทางออนไลน์ เหมาะกับคนที่ไม่สะดวกมาเรียนสด หรือเวลาว่างไม่แน่นอน ยังไม่ครบทุกคอร์สที่มีการสอนแบบวีดีโอ รายละเอียด